Lovgivning og læreplaner:

Lovgivning:

Ifølge § 81 a. i Dagtilbudsloven, siges det at" Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer efter 1. pkt. skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, jf. § 8, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Stk. 2. Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Dette betyder eksempelvis i praksis at børnene skal lære at vente på hinanden, og at de får lov at bestemme, hvad de har lyst at spise ( blandt andet). Jeg tilbyder dem mad, men de må godt sige nej og vente. Dette gælder også i andre henseender, hvor barnets alder gør, at de gradvist kan få mere og mere indflydelse og medbestemmelse...

Læreplanstemaer:

I private pasningsordninger er man ikke underlagt lovgivningen om læreplaner fra Dagtilbudsloven § 8, men fordi jeg har altid benyttet de 6 læreplans-temaer i vores dagligdag, primært gennem leg, er mine pædagogiske mål derfor at børnene er glade og harmoniske, at de har det godt med hinanden og udvikler sig både emotionelt og kropsligt i en positiv retning. Jeg vil komme nærmere ind på, hvordan jeg bruger læreplanstemaerne i hverdagen nedenunder i rubrikkerne...

 

 

Temaerne er:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

 

Her er et link til bekendtgørelsen fra Ministeriet om de nye styrkede læreplanstemaer, hvis man gerne vil læse lidt mere... : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=202350#id5e43aa3b-f806-47f2-a33f-e1988b4914ec 

Kilde: Retsinformation.dk 

 

 

Alsidig personlig udvikling og social udvikling:

Kommer snart ...

Kommunikation og sprog samt krop, sanser og bevægelse:

Kommer snart ...

Natur, udeliv og science samt kultur, æstetik og fælleskab:

Kommer snart ...